VitrineSpotter, virtual tours, 360 graden fotografie

SAMENWERKEN OP EEN (H)EERLIJKE BASIS

Daarom zijn we ook 360° transparant.

Ons bedrijf en onze medewerkers werken steeds met een open-minded ingesteldheid in al onze handelingen, afspraken en werkmethodes. We zijn dan ook overtuigd dat dit elke samenwerking vruchtbaar kan ondersteunen voor alle betrokkenen.

Bekijk hier onze verkoopsvoorwaarden

Art. 1.  VERKOOPSVOORWAARDEN. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste. 

Art. 2.  PRIJSOFFERTES. Onze prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis en blijven één (1) maand geldig vanaf offertedatum.

Art. 3.  BESTELBONNEN. Onze bestel- en/of orderbonnen zijn na ondertekening bindend. Wenst de klant de bestelbon te annuleren binnen de zeven kalenderdagen, dan is hij een opzegvergoeding schuldig van 10% op het bestelbontotaal. Wenst de klant te annuleren buiten de periode van zeven dagen dan is hij een schadevergoeding schuldig van 50% van het bestelbontotaal. 

Art. 4.  LEVERINGSTERMIJNEN. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Opdrachten worden steeds opgeleverd volgens de mogelijkheden van de interne planning en binnen een aanvaardbare termijn. Afgesproken termijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering kan de klant zich niet beroepen op een schadevergoeding. 

Art. 5.  SHOOTS. Het opnametijdstip van de beelden wordt samen met de klant tijdig en op voorhand afgesproken. Wanneer het vastgelegde tijdstip door de klant om onverwachte reden niet kan doorgaan, wordt hij geacht Vitrinespotter hiervan tijdig op de hoogte brengen. D.w.z.  Ten laatste 48 uren vóór de opnamedag. Voor elke niet tijdige melding dient de klant een toeslag van 125EUR excl. BTW te betalen per afgesproken opnamedag die niet werd nagekomen, en dit bovenop het totaalbedrag zoals vermeld op de bestelbon. 

Art. 5bis. De klant doet al het nodige zodat de opnames kunnen doorgaan zoals afgesproken en binnen de twee maanden volgend op de maand waarin de bestelbon is goedgekeurd. Afwijkingen op deze termijn zijn enkel mogelijk door schriftelijke vermelding bij het betekenen van de bestelbon op pagina 1 van de bestelbon in het vak “Aandachtspunten vóór, tijdens en na de opnames”. In dit vak kan de klant ook speciale wensen vermelden zoals extra aandacht voor speciale producten, vermelden van zaken die niet zichtbaar mogen zijn of zaken die extra aandacht vragen. Vermelden van deze wensen is belangrijk omdat eens de shoot gemaakt en online gebracht, deze achteraf niet meer kan worden aangepast zonder meerprijs. 

Art. 6. RESHOOTS. Virtual Tour reshoot-tarieven en Tour+gids-tarieven maken deel uit van en kunnen jaarlijks onderhevig zijn aan prijsstijgingen door indexering en/of prijsherziening. Vitrinespotter kan deze aanpassingen steeds uitvoeren zonder voorafgaandelijke berichtgeving hierover. Reshoot-kortingen worden steeds berekend op de overeenkomstige standaardtarieven die gelden op het tijdstip van de reshoot en zijn enkel geldig binnen een termijn van één jaar gerekend vanaf de vorige shoot of reshoot. 

Art. 7.  OPNAMEKWALITEIT. Googleopnames resulteren volledig onder Googlecontrole waardoor de klant wordt beschermd tegen een ontoereikend eindresultaat. Dit wil zeggen dat een Virtual Touropname door Google online wordt gebracht, de klant ook akkoord gaat met de opgeleverde kwaliteit. De fotograaf zal steeds rekening houden met de wensen van de klant (welke kunnen worden vermeld op pagina 1 van de bestelbon), rekening houdend binnen de mate van zijn capaciteiten en technische mogelijkheden. Indien Google meldt dat de opnames hun richtlijnen niet hebben gevolgd waardoor het eindresultaat door Google niet online wordt gebracht, zal de fotograaf een reshoot plannen in overleg met de klant die dit toestaat, dit zonder meerprijs, totdat de opnames door Google worden aanvaard en online gebracht.    

Art. 8.  TOURGIDS. De PremiumTour+gids-applicatie is een uitbreiding van Google Virtual Tours. Deze applicatie wordt aangeboden in abonnementsvorm en wordt jaarlijks betaald voor aanvang van elke periode. De minimum looptijd van dit abonnement is twee jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar. De klant kan het abonnement altijd stopzetten door eenvoudig aangetekend schrijven te sturen naar Vitrinespotter, Bookmolenstraat 236, 9200 Dendermonde ten laatste zestig kalenderdagen voor het verlopen van de jaarlijkse vervaldag (deze staat steeds vermeld op de Tourgids-factuur). Postdatum is hierbij bepalend.

Art. 9.  KLACHTEN. Klachten betreffende de geleverde diensten/goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven kalenderdagen na levering. 

Art. 10BETALING
a. Onze facturen voor Virtual-Tours (Google-, Premium, Photosphere opnames) worden overhandigd op de dag van de opnames en zijn betaalbaar per bankoverschrijving binnen veertien kalenderdagen na de dag van de opnames.
Indien de opnames dienen te gebeuren later dan de standaard periode van twee maanden na besteldatum, wordt dit vermeld op pagina 1 van de bestelbon. Vitrinespotter zal dan veertien dagen volgend op de bestelbondatum, een voorschotfactuur sturen ten belope van vijftig procent van het totale factuurbedrag welke dient betaald te worden binnen de veertien kalenderdagen vanaf factuurdatum.
Onze facturen zijn te allen tijde betaalbaar vóór (a) het online brengen of (b) het opleveren van het fotomateriaal. 

b. Onze facturen voor webdesign (websites & webshops) zijn betaalbaar per bankoverschrijving in twee fases:
FASE 1: 50% van het factuurtotaal binnen veertien kalenderdagen gerekend vanaf de tweede dag volgend op de bestelbondatum.
FASE 2: 50% resterend factuursaldo binnen de veertien kalenderdagen vanaf datum kennisgeving van het online brengen (emailbericht met ingesloten factuur). 

c. Onze facturen van andere aard zijn betaalbaar binnen de veertien kalenderdagen gerekend vanaf factuurdatum. 

Art. 11.  EIGENDOM. De geleverde diensten en/of koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald met dien verstande dat de risico’s van de goederen ten laste zijn van de klant. 

Art. 12. EIGENDOMSRECHTEN.  Na betaling van alle facturen die betrekking hebben op de opdracht, bekomt de klant alle auteursrechten over het gemaakte materiaal zoals omschreven in de opdracht. Daarbij geeft de klant een onherroepelijke, royalty-vrije en wereldwijde toelating aan Vitrinespotter, om elke opdracht te gebruiken voor de promotie van de eigen activiteiten van Vitrinespotter. 

Art. 13. Niet in gebruik 

Art. 14.  FACTUREN. Bij gebrek aan betaling van onze factuur op de achtste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 

Art. 15OPENSTAANDE FACTUREN. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar. 

Art. 16.  SCHADEVERGOEDING. Wanneer onze facturen onbetaald blijven gedurende veertien kalenderdagen na factuurdatum, zal het bedrag van de sommen nog verschuldigd ipso facto verhoogd worden met 15 %. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Art. 17.  BETWISTINGEN. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.